2017-09-22

Zadania ZPO

1. Zespół realizuje zadania z zakresu:

1) praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu, a także inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze,

2) zapewnienia opieki i wychowania uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycielki i kolegiów pracowników służb społecznych w wieku do 24 roku życia w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

3) upowszechniania wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku,

2. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) organizuje i prowadzi zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu,

2) po uzyskaniu określonego w odrębnych przepisach upoważnienia, organizuje i prowadzi egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe uczniów i słuchaczy,

3) organizuje i prowadzi kształcenie ustawiczne w następujących formach pozaszkolnych: a) kwalifikacyjny kurs zawodowe, b) kurs umiejętności zawodowych, c) kurs kompetencji ogólnych, d) kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

4) opracowuje i wydaje materiały metodyczno – dydaktyczne dla potrzeb prowadzonego kształcenia oraz materiały popularyzujące kształcenie zawodowe i realia rynku pracy,

5) realizuje inne zadania edukacyjne zlecone przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, w tym: a) organizuje i prowadzi zajęcia uzupełniające dla młodocianych pracowników, b) analizuje potrzeby rynku pracy w zakresie tworzenia nowych form i kierunków kształcenia zawodowego,

6) zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, 7) prowadzi poradnictwo i informację krajoznawczo-turystyczną,

8) zapewnia dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanie miejsca noclegowe w Schronisku,

9) umożliwia korzystanie z bazy noclegowej uczestnikom kursów i szkoleń organizowanych przez Zespół.

3. Zespół może organizować i prowadzić kształcenie ustawiczne umożliwiające spełnianie obowiązku nauki.

4. Zespół może współpracować z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach oraz pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników.

5. Zespół może współpracować z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

6. Zespół może udostępnić wolne miejsca w Bursie innym osobom.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się