2017-09-22

Zadania ZPO

1. Zespół realizuje zadania z zakresu:

1) praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu, a także inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze,

2) zapewnienia opieki i wychowania uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycielki i kolegiów pracowników służb społecznych w wieku do 24 roku życia w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

3) upowszechniania wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku,

2. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) organizuje i prowadzi zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu,

2) po uzyskaniu określonego w odrębnych przepisach upoważnienia, organizuje i prowadzi egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe uczniów i słuchaczy,

3) organizuje i prowadzi kształcenie ustawiczne w następujących formach pozaszkolnych: a) kwalifikacyjny kurs zawodowe, b) kurs umiejętności zawodowych, c) kurs kompetencji ogólnych, d) kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

4) opracowuje i wydaje materiały metodyczno – dydaktyczne dla potrzeb prowadzonego kształcenia oraz materiały popularyzujące kształcenie zawodowe i realia rynku pracy,

5) realizuje inne zadania edukacyjne zlecone przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, w tym: a) organizuje i prowadzi zajęcia uzupełniające dla młodocianych pracowników, b) analizuje potrzeby rynku pracy w zakresie tworzenia nowych form i kierunków kształcenia zawodowego,

6) zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, 7) prowadzi poradnictwo i informację krajoznawczo-turystyczną,

8) zapewnia dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanie miejsca noclegowe w Schronisku,

9) umożliwia korzystanie z bazy noclegowej uczestnikom kursów i szkoleń organizowanych przez Zespół.

3. Zespół może organizować i prowadzić kształcenie ustawiczne umożliwiające spełnianie obowiązku nauki.

4. Zespół może współpracować z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach oraz pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników.

5. Zespół może współpracować z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

6. Zespół może udostępnić wolne miejsca w Bursie innym osobom.