2017-09-22

Kontrole

W roku 2016 miały miejsce w ZPO następujące kontrole zewnętrzne:

Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Cel kontroli

18.02.2016

Kuratorium Oświaty w Opolu

Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenie dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego

01.04.2016

Ewaluacja zewnętrzna

12-15.04.2016

27.04.2016

15.12.2016

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

Ocena stanu sanitarno – higienicznego placówki